Ασφάλιση Εγγυήσεων

•Η προσκόμιση Εγγυητικών Επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς παρέχοντας την δυνατότητα για ανάληψη έργων ή και παροχή υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από την σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία.

•Οι Εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν  μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας.

•Διεθνώς η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τις τράπεζες , παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες , με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν επίσης χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία , όπου οι εγγυητικές επιστολές από ασφαλιστικές εταιρίες και από τράπεζες μοιράζονται ισομερώς στην αγορά.

•Μέσω των συνεργασιών μας με ασφαλιστικές εταιρίες έχουμε την δυνατότητα, αφού αναγνωρίσουμε τις ανάγκες σας, να δημιουργήσουμε αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε είδος εγγυητικής επιστολής με σωστό σχεδιασμό, ταχύτητα και ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας