Αστική Ευθύνη

-Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους των, έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν  συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, και προμηθευτών. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

-Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων προσφέρει κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών, υλικών βλαβών και περιουσιακών ζημιών. Επίσης προσφέρει κάλυψη έναντι αξιώσεων εργαζομένων για χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης -ψυχικής οδύνης συνεπεία εργατικού ατυχήματος.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας