Δικηγόροι

-Οι δικηγόροι είναι μια κατηγορία επαγγελματιών για τους οποίους η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μείζονος σημασίας.

-Το δικηγορικό επάγγελμα διαρκώς εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές σε επίπεδο νομοθεσίας και δικαστικής πρακτικής. Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δικηγόροι.

-Το ασφαλιστήριο καλύπτει Αξιώσεις τρίτων για ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται εκ του νόμου να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

-Το γραφείο μας σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και μεγάλη τεχνογνωσία παρέχει πλήρεις, εξατομικευμένες λύσεις με ευρείες καλύψεις, προσαρμοσμένες στο νομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

 

  • Δικηγόροι από 15 ευρώ τον μήνα

Οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικές και αναπροσαρμόζονται αναλόγως με το προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας