Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨN Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Ν. 4583/2018)

Η εταιρεία με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ ασκεί το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με τις ιδιότητες του Ασφαλιστικού Πράκτορα ( ΕΑΜ ΕΕΑ 485) και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων (ΕΑΜ ΕΕΑ 1111). Οι ως άνω εγγραφές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μπορεί να εξακριβωθούν μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου insuranceregistry.uhc.gr που τηρείται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (Ε.ΣΗ.Π .) της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις:
Η εταιρεία είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων κατέχει Πιστοποίηση γνώσεων τύπου Α' διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και έχει την άδεια να διανέμει επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση . Δικαιώματα Πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων:


Πελάτες, Ενώσεις Καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), κατά των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που ενεργεί πράξεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελά της μπορεί να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια όργανα ή φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος συστάθηκε με το ν. 3297/20 04 (Α' 259) ή άλλος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών νόμιμα καταχωρημένος στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς Λοιπές Πληροφορίες - Γνωστοποιήσεις:
• Η εταιρεία δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση με ποσοστό π ου να φθάνει ή να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής. Επίσης, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής επιχείρησης ασφαλιστικής επιχείρησης, που να φθάνει ή να υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας μας.
• Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης σε συνεργασία με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών της αγοράς, είτε με απευθείας συμβάσεις είτε μέσω άλλων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, παρέχει συμβουλές για τα πωλούμενα προϊόντα βάσει αμερόληπτης ανάλυσης λόγω μη αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες και δεν έχει συμβατική υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή περισσότερες εταιρείες. Περισσότερες πληροφορίες περί των συνεργαζομένων εταιρειών και των πωλούμενων ασφαλιστικών προϊόντων παρέχονται και από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.eiba.gr
• Η φύση της αμοιβής της εταιρείας συνίσταται σε προμήθεια επί των ασφαλίστρων η οποία ενσωματώνεται στο ασφάλιστρο ενώ μπορεί να χορηγηθεί στην εταιρεία και άλλη αμοιβή που προσδιορίζεται εκάστοτε από τους κανονισμούς πωλήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
• Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν παράσχει σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό τους.