Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

  • Αρχική
  • Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την επωνυμία Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ με πρόθεση να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει, ζητά από τους πελάτες της ή/και τρίτο υςσυναλλασσόμενους {δικαιούχους ασφαλιστι κής αποζημίωσης κ.λπ.) να ενημερώνουν εγγράφως σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε παράπονο, έτσι ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανές αδυναμίες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Είναι υποχρέωση της εταιρείας μας και θα καταβάλλουμε κάθεδυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των αιτιάσεων πουθα μαςαναφέρουν οι αιτιώμενοι, με σκοπό την διερεύνηση και επίλυση αυτών. Προς διευκόλυνση των αιτιώμενων ακολουθείσυνοπτικά η περιγραφή της προβλεπόμενης διαδικασίας που τηρεί ηΕταιρεία μας όσον αφορά την διαχείριση αιτιάσεων, ενώ, για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην συνέχεια, ισχύει κιεφαρμόζεται η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 89/05-04-2016.


Ορισμοί


Αιτίαση νοείται η προς τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή δήλωση δυσαρέσκειας από πρόσωπο πουγίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβ ητή, όπως αυτές προσδιορίζονταιστην ισχύουσα νομοθεσία. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσειςαποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίουκαι την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο που διαθέτε ι τις προϋποθέσεις για υποβολή αιτίασης προςεξέτασηαπό τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως είναι οαντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.


Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων


Σκοπός της πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων είναι η διασφάλιση της διαδικασίας από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή στο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τηνέγκαιρη, πλήρη, δίκαιη και με γνώμονα την καλή πίστη διερεύνηση και διαχείριση των αιτιάσεων.


Τήρηση Μητρώου


Με απόφασή της η εταιρείας μας τηρεί σχετικό Μητρώο Αιτιάσεων στο οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία των Αιτιάσεων που έχουν υποβληθεί. Σημε ιώνεται ότι τυχόν Αιτίαση που δεν αφορά στην εταιρεία μας αλλά σε συνεργαζόμενη ασφαλιστικ ή εταιρεία, θα προωθείται άμεσα στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική ή εταιρεία την Αιτίαση και παράλληλα θα ενημερώνεται ο Αιτιώμενος ότι η εξέταση της αιτίασης θα ολοκληρωθείαπό την συνεργαζόμενη ασφαλιστικ ή εταιρεία. Οργανωτική Διαδικασία


Για να γίνει δυνατή η επεξεργασία των αιτιάσεων είναι απολύτως απαραίτητο να είναι στη διάθεσητης εταιρείας μας τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτιώμενου, συνοπτικ ή περιγραφή τηςαιτίασης, ο κλάδος ασφάλισης που αφορά η αιτίαση και για την επικοινωνία με τον αιτιώμενο είναι απαραίτητο να είναι στη διάθεση μας τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας του, ενώ είναι επιθυμητό ναγνωρίζουμε με ποιον τρόπο επιθυμεί ο αιτιώμενος να λάβει το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει την λήψη της αιτίασης.


Για την υποβολή της αιτίασης υπάρχει ειδικό έντυπο προς συμπλήρωση τόσο σε φυσική μορφή στα γραφεία της Εταιρείας μας, όσο και σε ηλεκτρονικ ή μορφή στην ιστοσελίδα μας www .eiba.gr Η αιτίαση μπορεί να αποσταλεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eiba0250@gmail.com ή ταχυδρομικώς ή με παράδοση στην έδρα της Εταιρείας μας στην Αθήνα, επί της οδού Σπύρου Πάτση,αρ. 58-60, Τ.Κ. 11855. Με την παραλαβή από την Εταιρεία μας του εγγράφου που περιέχει την αιτίαση και η οποία θαπεριέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, ο αιτιώμενος θα λαμβάνει σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της αιτίασης, έντυπα ή ηλεκτρονικά κατά την επιλογή του,όπου θαγνωστοποιούνται στον αιτιώμενο τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου για το χειρισμόκαι την διερεύνηση της αιτίασης, τυχόν ενημέρωση ως προς το είδος των πληροφοριών που είναιαπαραίτητο να παράσχει ο αιτιώμενος για τηνδιερεύνηση της αιτίασης, ή τυχόν έγγραφα που είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο αιτιώμενος για την διερεύνηση της αιτίασης και συνοπτική μνεία της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.


Απάντηση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή


Εντός προθεσμίας πενήντα {50) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης,θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης του αιτιώμενου και η αιτίαση θα έχει απαντηθεί εγγράφως καιαιτιολογημένα . Εφόσον η αιτίαση δεν ικανοποιηθεί πλήρως, η Εταιρεία θα επισημαίνει ρητά στον αιτιώμενο ότι έχειδικαίωμα να εμμείνει στην αιτίαση του. Εφόσον η Εταιρεία υπερβεί τον ανωτέρω χρόνο η υπέρβαση της προθεσμίαςαυτής θα αιτιολογείται ειδικά κι εγγράφως στον αιτιώμενο και θα προσδιορίζεται νέος χρόνος απάντησης της αιτίασης.


Ο αιτιώμενος θα ενημερώνεται απότον αρμόδιο διαχείρισης αιτιάσεων για την πορεία της διερεύνησής της.


Ενημέρωση Καταναλωτών


Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εφιστά την προσοχή σε κάθε αιτιώμενο, ότι η υποβολ ή εγγράφου αιτίασης, δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών του. Επίσης, εφίσταται η προσοχ ή προς κάθε αιτιώμενο, ότι υπάρχει η δυνατότητα για την εξώδικηεπίλυση και δύνανται ενδεικτικά να απευθυνθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στις κάτωθιαρχές, ήτοι:

-

Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι .Α.), οδός Αμερικ ής3, Τ.Κ. 10564, Αθήνα, τηλ. 2103205222, www.bankofgreece.gr

-

Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργε ίου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, τηλ. 1520, http://www.ef polis.gr.

-

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή, www.syn igoroskata naloti.gr Λ.Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471, Αθήνα τηλ. 2106460862, 2106460814.


Αναφορές Υπευθύνου Λειτουργίας Διαχείρισης Αιτιάσεων


Τουλάχιστον άπαξ ετησίως κι εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, ο επικεφαλής της εξέτασης τωναιτιάσεων, συντάσσει αναφορά προς την Διεύθυνση της Εταιρείας στην οποία καταγράφονται τυχόναδυναμίες κι ελλείψε ις σε διαδικασίες που ενδέχεται να αποτελέσουν νομικούς και λειτουργικούςκινδύνους για την Εταιρία κι αναδείχθηκαν από τον χειρισμό των αιτιάσεων και την ανάλυση των σχετικών δεδομένων τους.


Όποτε ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Εταιρεία μας παρέχει έγγραφη ενημέρωση για τις αιτιάσεις που την αφορούν.


Όπως προβλέπεται, το προσωπι κό της Εταιρείας μας ενημερώθηκε εγγράφως για την πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων της Εταιρείας μας.