Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

 

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

 

1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ  με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω  διεύθυνση:

Σπύρου Πάτση 58, ΤΚ 11855 Αθήνα, 

Τηλέφωνο: 2109211800, 

e-mail: eiba0250@gmail.com

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με  την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ  με την ένδειξη “Θέμα Προστασίας Δεδομένων”, είτε στο e-maίl:eiba0250@gmail.com

 

2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε:

 

Α. για την διαμεσολάβηση στη σύναψη και στη λειτουργία της ασφαλιστικής σας σύμβασης, 

Β. για την καταβολή της αποζημίωσης/αμοιβής σας,

Γ. για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία στους τομείς του ασφαλιστικού δικαίου, της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της φορολογίας εισοδήματος,

Δ. για το χειρισμό καταγγελιών και παραπόνων από ασφαλισμένους, 

Ε. για τη μεταξύ μας επικοινωνία.

Η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την διαμεσολάβηση για τη σύναψη, την λειτουργία, τη διατήρηση και την εκτέλεση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

 

3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ θα επεξεργαστεί:

• Στοιχεία ταυτότητας, ήτοι ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Αριθμό Μητρώου εγγραφής σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και επαγγελματικές ενώσεις.

• Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης,

• Στοιχεία επικοινωνίας,

• Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή   ΙΒΑΝ και Τράπεζα στην οποία  τηρείται,

• Στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς σε σχέση με την καταλληλότητα, το αξιόχρεο, το αξιόπιστο και την φερεγγυότητά σας.

• Στοιχεία αναγκαία για την διαμεσολάβηση, τη σύναψη, την λειτουργία, τη διατήρηση και την εκτέλεση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και για τη συμμόρφωση με τη οικεία Νομοθεσία

•Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies π.χ. η διεύθυνση IP

 

4.Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές και διαμεσολαβητικές εταιρείες για την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

β) Με την εποπτική αρχή,

γ) Με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

 

Η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ  έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η   νομιμότητα της επεξεργασίας.

Η  Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με τη μεταξύ μας συνεργασία, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε

τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

 

5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών  Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την διαμεσολάβηση στη σύναψη, τη διατήρηση και στη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά  Δεδομένα σας, δυστυχώς, η Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ δεν θα δύναται να προβεί στην διαμεσολάβηση για τη σύναψη ή και διατήρηση της ασφαλιστικής  σύμβασης και στην καταβολή της αποζημίωσης/αμοιβής   σας.

 

6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου  Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  Π.ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ (www.eiba.gr). 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία μας στο e-mail :  eiba0250@gmail.com για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. 

 

7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3. Τ.Κ.115 23, Αθήνα, www.dpa .gr.

 

8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς  που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα η μέσω της διαμεσολάβησής μας ασφαλιστική σύμβαση είναι σε ισχύ και μέχρι είκοσι  έτη μετά τη λήξη ισχύος της για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.